Čestní členové JOK

Členská schůze dne 10. října 2021 udělila čestné členství Jihočeského ornitologického klubu dvěma dlouholetým členům klubu, kteří výrazně formovali činnost klubu během několika desetiletí a významně se zasloužili o rozvoj jihočeské ornitologie, a to Janu Horovi a Karlu Peclovi.
 
Jan Hora organizoval nebo spoluorganizoval četné společné akce a projekty klubu. Na počátku 80. let založil a vedl pětileté sledování tehdy nově vzniklé a rychle rostoucí populace labutí velkých v jižních Čechách, později spoluorganizoval společný výzkum ptačí fauny Šumavy, kde ostatně zkoumá lesní avifaunu dosud (Boubínský prales, Vltavský luh, Šumavská rašeliniště, dlouhodobý výzkum šumavské populace chřástala polního aj.), desetiletý průzkum avifauny Táborska (1996 - 2005), společný několikaletý průzkum rušení hus na jejich letních shromaždištích na Třeboňsku a Budějovicku aj. Byl jedním z editorů knihy "Ptáci jižních Čech" a díky excelentní znalosti jihočeské ornitologické literatury včetně historických titulů (a také díky důslednosti) výrazně přispěl k odborné úrovni knihy.
Vůbec nezmiňujeme Honzovu mnohaletou organizační činnost v sekretariátu ČSO, vytváření systému ptačích oblastí v ČR, organizování monitoringu ptačích oblastí a zpracování výsledků tohoto monitoringu a další a další aktivity.
 
Karel Pecl již počátkem 70. let založil v Písku ornitologický kroužek a dlouhá léta jej vedl. Dokázal pro ornitologii zaujmout mnoho svých svěřenců takovým způsobem, že se jí celoživotně úspěšně věnují. K jeho odchovancům patří Jiří Janda, Luboš Mráz, Miroslav "Ešus" Šálek, Jiří Bureš, Sláva Kloubec, Milan Frencl a spousta dalších. V roce 1977 zorganizoval letní odchyt a kroužkování ptáků pro mladé ornitology v rámci Akce Acrocephalus na Řežabinci a téměř tři desetiletí tuto akci vedl (roku 2021 se uskutečnil už 45. ročník). Akce se stala naprosto zásadní pro rozvoj jihočeské ornitologie, zde se setkávali mladí ornitologové v přátelské atmosféře plné humoru, kterou dovedl Karel vytvářet, a získávali zde zkušenosti, navazovali kontakty a plánovali další společné akce.
Už jen heslovitě zmíníme Karlovy další aktivity při tvorbě muzejních expozic a výstav, organizování přednáškových cyklů, tvorbu mnoha pořadů s ornitologickou a přírodovědnou tématikou v rozhlase atd. atd.
Oběma oceněným blahopřejeme a přejeme hodně zdraví, elánu a spoustu nových nejen ornitologických zážitků.
 
Jiří Pykal