Fotografická soutěž na téma Ptáci v jižních Čechách

 
Jihočeský ornitologický klub – pobočka České společnosti ornitologické vyhlašuje
 
Fotografickou soutěž na téma
 
Ptáci v jižních Čechách
 
Druhy vyskytující se v jižních Čechách, jejich výzkum a ochrana
 
Soutěž proběhne jako součást Šesté jihočeské ornitologické konference konané ve dnech 27. – 29. 9. 2019 v prostorách Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích (PřF JU), kterou pořádá Jihočeský ornitologický klub (JOK) a PřF JU. Fotografie budou následně vystaveny v prostorách PřF JU a budou nabídnuty k vystavení dalším institucím (muzea, školy aj.) jako putovní výstava seznamující zájemce s avifaunou našeho kraje, její ochranou, výzkumem, činností JOK a dalších spolupracujících institucí.
 
Podmínky soutěže:
 
- Přihlásit lze pouze fotografie ptactva vyskytujícího se v jižních Čechách, fotografie dokumentující výzkum a ochranu těchto druhů.
 
- Musí se jednat o volně žijící jedince, při získání fotografií nedošlo k porušení zákonů o ochraně přírody, ani dalších etických pravidel fotografování přírody.
 
- Každý soutěžící může přihlásit maximálně 5 ks. fotografií.
 
- Fotografie budou doručeny vytištěné (maximální rozměr delší strany 300 mm, povrchová úprava a kvalita tisku dle uvážení autora) na adresu Jihočeského ornitologického klubu (Jihočeské muzeum v Českých Budějovicích, Dukelská 242/1 370 51 České Budějovice), a to nejpozději 10. září 2019. Zároveň budou snímky doručeny v elektronické podobě (formát JPG, minimální velikost 1 600×1 200 pixelů, maximální velikost jednoho souboru 5 MB) na e-mailovou adresu cso.jok@gmail.com. Spolu s fotografiemi bude doručena i přihláška (1× vytištěná a podepsaná a 1× elektronicky), kterou lze stáhnout na webu JOK.
 
- Po ukončení soutěže a případné následující putovní výstavy budou po domluvě autorovi tištěné fotografie navráceny, nevrácené vytištěné fotografie a fotografie v elektronické podobě budou uloženy v archivu JOK pro další využití.
 
- Fotografie přihlášené do soutěže nesmějí obsahovat prvky z více fotografií (fotomontáž) a nesmějí pozměňovat skutečnost. Fotomontáže, koláže nebo jinak upravené fotografie budou ze soutěže vyřazeny. Povolena je pouze úprava barevnosti a doostření.
 
- Přihlašovatel musí být autorem přihlášené fotografie a vlastnit na přihlášené dílo veškerá práva.
 
- Pokud fotografie obsahuje jakékoliv prvky, které jsou subjektem práv třetích stran, přihlašovatel fotografie je povinen získat souhlasy k použití a k publikování bez nároku na jakoukoliv kompenzaci. Pokud je na fotografii zachycena osoba mladší 18 let, je požadován písemný souhlas zástupce.
 
 
- Přihlašovatelé a zejména vítězové soutěže souhlasí s publikováním svých fotografií v tisku nebo v elektronické formě nyní i v budoucnu bez omezení, především v propagačních materiálech spojených se soutěží nebo s JOK, a dále s použitím fotografií k nekomerčním propagačním účelům bez nároků na honorář. Autor fotografií bude v případě použití fotografií vždy uveden.
 
- Na vítěznou fotografii čeká hodnotná cena, která bude předána při ukončení konference. O vítězi budou hlasovat účastníci konference.

 

- Výbor Jihočeského ornitologického klubu si vyhrazuje právo na změnu pravidel soutěže.