Jaké byly Zoologické dny 2011? (pohled ornitologa)

     Ve dnech 17-18. února 2011 se konaly Zoologické dny 2011. V Brně se při této konferenci sešlo téměř půl tisíce účastníků z Čech a Slovenska, zazněly desítky přednášek a vystaveny byly i desítky posterů.

    Ornitologická témata se v množství ostatních zajímavých příspěvků v žádném případě neztrácela. Ornitologii byly vyhrazeny 2 přednáškové sekce a množství ornitologických referátů zaznělo i v sekcích „Evoluční ekologie obratlovců“ a „Biogeografie obratlovců“. Celkem se tak ptákům věnovalo nejméně 18 referátů a téměř čtyři desítky posterů. V následujícím textu nejsou zdaleka představeny všechny referáty, ani nejsou jmenováni všichni referující. V takovém případě by byl totiž text tohoto článku mnohonásobně delší.

    Ihned po zahájení konference následovala první plenární přednáška T. Albrechta o mimopárové paternitě u pěvců (Hýl rudý). Byly shrnuty hypotézy vnitro a mezidruhové variability v míře mimopárové paternity, které byly doplněny poznatky o kompetici spermií ptáků a jejich morfologické stavbě.

    V příspěvcích sekcí „Evoluční ekologie obratlovců“ a „Biogeografie obratlovců“ byly představeny výzkumy na lejcích bělokrkých - proč samice zahýbají a zajímavé poznatky o kukačce a jejím vztahu k drozdovitým ptákům. T. Grim zde komentoval výsledky studie, která odhalila, proč si kukačka za své hostitele nevybírá „velké“ drozdovité ptáky. Hýlu rudému, který celou konferenci vlastně odstartoval se věnovala i přednáška - jak vznikají druhy.

    Ve dvou sekcích ornitologie pak byly představeny jak české tak zahraniční výzkumy. Zajímavý byl příspěvek o diverzitě ptáků vysokých And a vlivu ničení přírodních lesů na složení avifauny. K. Weidinger a V. Pavel pak představili svůj průzkum ostrova Jamese Rosse v Antarktidě. Zájemci mohou přednášku V. Pavla shlédnout i 15.4. 2011 v Prachaticích (akce). Následovaly dvě přednášky věnované ektoparazitům ptáků v podmínkách Vietnamu a Kostariky. V dalších přednáškách byly představeny zajímavé výsledky kroužkování dravců a sov na Slovensku, nebo průzkumu ptáků koryta a břehů Bečvy v navrhované PR. Prezentovány byly i nové poznatky o vlivu věku a pohlaví na mortalitu koroptví a výsledky výzkumu inkubačního chování skřivanů polních v intenzivních polních kulturách. Excelentní prezentací byl představen výzkum týmu ze Slovenska, který se věnuje potravě Dudka chocholatého. Autorka článku z Ptačího světa 2/2010 Soňa Nuhlíčková porovnala i dvě různé metody, které byly při výzkumu používané a seznámila přítomné s výsledky které obě metody přinesly. Neméně zajímavá byla i prezentace o vlivu zpěvu na rozpoznávání poddruhů u slavíka modráčka. V závěru druhé ornitologické sekce shrnul P. Musil dlouholetý monitoring zimujících vodních ptáků, díky jehož výsledkům je možné vytipovat síť zimovišť vodních ptáků národního významu.

     Na posterech, kterých bylo celkem 172, byly z ornitologie (37) představeny například vlivy znečištění vzduchu na některé hematologické znaky u sýkory koňadry nebo chování straky při predaci hnízd. Zveřejněny byly také výsledky laboratorních pokusů - např. to jak ptáci poznávají své predátory. V soutěži všech posterů se pak na třetím místě umístil výzkum telemetrie vzletných mláďat Sýce rousného v Krušných horách. Nechyběly ani další výsledky IWC v ČR, nebo výzva k monitoringu Čápa bílého.

    Za návštěvu však stály i neornitologické sekce a přednášky. Výzkumu netopýrů a jejich ochraně bylo věnováno několik velmi zajímavých přednášek. Další přednášky se například věnovaly hybridnímu původu bobrů na našem území, migraci slonů v DR Kongo a mapování vydry na Slovensku. Byl představen i nový přístup k výzkumu magnetické orientace krav, jejíž objev se stal doslova fenoménem. Jedna plenární, popularizační přednáška byla věnována i strastem a radostem výzkumu rypošů a hlodavců v Africe, který zde prování team z Jihočeské Univerzity vedení Doc. Šumbery. Tomuto tématu se věnovaly i další dvě velmi zajímavé přednášky. Na posterech pak byly například zveřejněny výsledky průzkumu populací vzácných druhů motýlů, a desítky dalších poznatků od nás i z končin celého světa.

    V davu přednášejících a přihlížejících se neztratila ani komunita ornitologů. Na konferenci se sjeli zástupci profesionální ornitologie z většiny univerzit v ČR, nechyběli ani zástupci ČSO a desítky studentů zabývajících se ornitologií. Při čtvrtečním rautu proto čile probíhaly debaty o výzkumech ptáků, výsledcích, zajímavých poznatcích ale i o pozorování ptáků a ornitologickém životu v naší vlasti. Škoda jen, že ornitologů z „poloamatérské“ a „amatérské“ sféry nebylo víc.

    Víkend po skončení konference využily početné skupiny birdwatcherů k pozorování na jihomoravských lokalitách.

    Sborník abstraktů ke stažení zde.

     Jan Havlíček