Moudivláček lužní

Moudivláček lužní

    Moudivláček je druh s palearktickým typem rozšíření. Areál jeho výskytu se  táhne v pásu od střední Evropy až po Čínu a Koreu. V tomto areálu se vyskytují 4 subspecie, které jsou někdy považovány i za samostatné druhy. V Evropě žije poddruh moudivláček lužní evropský. Česká republika leží na západním okraji areálu výskytu, což se může projevit i výraznějším kolísáním početnosti jeho populace.  Moudivláček je druhem, který se na naše území ve známé době rozšířil až v průběhu 20. století. Ještě v 19. století zde podle Kněžourka nehnízdil a až do poloviny 20. století je udáván jako velmi vzácný. Podle Atlasu hnízdního rozšíření ptáků (Šťastný, Bejček, Hudec 2006) se na naše území rozšířil v několika vlnách hlavně letech 1940 až 1960. Koncem 20. století byl moudivláček v jihočeských rybničních oblastech poměrně běžným druhem a jeho hnízdění bylo zaznamenáváno i mimo typické biotopy. Začátkem 21. století byl na většině jihočeských lokalit zaznamenán poměrně rychlý ústup. V jižních Čechách mizí nebo zmizeli moudivláčci z dřívějších hnízdišť na Strakonicku, Písecku a Českobudějovicku, výrazný úbytek je patrný i na Třeboňsku.

    Hnízdním biotopem moudivláčků jsou stromové břehové porosty rostoucí podél řek a rybníků. Hnízdo moudivláčků je nazaměnitelná stavba ve tvaru váčku s prodlouženou vchodovou chodbičkou zavěšená na převislých koncích větví. V jižních Čechách bývá hnízdo umístěno nejčastěji na břízách, často osamoceně stojících. Samec postaví během hnízdění i několik hnízd, neobsazená hnízda většinou nemají prodloužený vchod.

    Moudivláček je tažný druh, naše populace zimují ve Středomoří a jižní části Evropy. Vzácně může i zimovat. Na hnízdiště přilétá nejčastěji v poslední dekádě března či v prvních dubnových dnech.  Nejlépe je zjistitelný podle vysokého vábení, které připomíná vábení strnada rákosního, dobře reaguje i na provokaci nahrávkou. Hnízdění se nejlépe prokazuje po opadu listí, kdy jsou dobře viditelná typická hnízda.

    Protože v současnosti dochází k výrazným negativním změnám v početnosti moudivláčků na území jižních Čech a podobný trend byl zaznamenán i v Bavorsku a Horním Rakousku, je vhodné si tohoto druhu více všímat a jeho výskyt zaznamenávat.    

    Zapojte se do projektu moudivláček lužní - vložte svoje pozorování do databáze (https://birds.cz/avif/). Vkládat lze i data z minulých let. Pokud máte zájem o ochranu hnízdních lokalit, můžete využít funkce "utajit pozorování" ve formuláři, nebo data zaslat přímo na adresu koordinátora: jiri.bures@nature.cz. Do databáze vkládejte i pozorování hnízd po hnízdním období. Negativní pozorování a poznámky k výskytu moudivláčků na lokalitě v minulosti posílejte koordinátorovi.

    Hlas Moudivláčka lužního zde


Databáze pozorování: (pozn.: nezobrazují se pozorování zaslaná přímo koordinátorovi a negativní pozorování)