Monitoring vrabce domácího a dalších synantropních druhů v ČR

Pracovní skupina ČSO pro monitoring vrabce domácího a dalších synantropních druhů v ČR byla založena v r. 2010. Do projektu monitoringu se od r. 2010 zapojilo cca 30 spolupracovníků a další desítky zájemců projevily zájem o zkoumanou problematiku.
 
Vrabec domácí v posledních letech vstoupil do povědomí většiny obyvatel jako rychle ubývající ptačí druh vázaný životem na lidskou činnost. Mezi nejčastěji zmiňované příčiny těchto změn patří nedostatek potravy v důsledku současného vývoje zemědělství (vysoce účinné pesticidy, bezztrátová technika, rušení chovů dobytka) a změn spojených se zvyšujícím se socio-ekonomickým statusem obyvatelstva (přehnaná péče o veřejnou zeleň, rušení domácích chovů drůbeže), znečištění prostředí a predace (především domácími kočkami).
 
Cíle projektu

1) Přinést poznatky o hnízdní biologii a využívání různých stanovišť během hnízdního a zimního období u vrabce domácího (Passer domesticus), vrabce polního (Passer montanus), hrdličky zahradní (Streptopelia decaocto) a dalších vybraných synantropních druhů ptáků. 

2) Zjistit variabilitu početnosti a biotopy obývané těmito druhy v závislosti na změnách v krajině, zemědělském hospodaření, zástavbě a změnách klimatu. 

3) Ukázat možné příčiny úbytku synantropních ptáků a ptáků zemědělské krajiny.

 

Projekt probíhá ve spolupráci PřF JU v Českých Budějovicích, USBE AV ČR, v.v.i. a ČSO.

 
 
Metodika
Metodika a další materiály jsou ke stažení zde.
V podstatě jde o jednoduchá projekt, kdy sčitatel projde jím zvolenou lokalitu (vesnice, čtvrť apod.), do mapy zaznamená mapovací trasu, polohu jemu známých chovů domácího zvířectva (slepice, kachny apod.), zemědělských objektů (ty je velmi žádoucí také projít) a především pak polohu zjištěných vrabců domácích, vrabců polních a hrdliček zahradních (ke každému nálezu napíše pořadové číslo). Do záznamové tabulky sčitatel vyplní podrobnosti (druh, počet, popř. poznámky) k jednotlivým nálezům (číslům v mapě), např.: bod č. 1: Vrabec domácí, 5 ex., na plotě u slepic; bod č. 2: vrabec domácí - 2 ex. u hnízdní budky. Jak tabulku, tak mapu pak zašle sčitatel koordinátorovi.
 
 
Výsledky
Výsledky ze zimní sezóny 2010 - 2014 byly publikovány v zahraničním časopise J. Nature Conservation (viz níže). Dále byly souhrny z obou sezon publikovány na řadě tuzemských i zahraničních konferencích, v různých populazizačních časopisech a data z jižních Čech v knize Ptáci jižních čech. Seznam všech publikací viz níže.
Výsledky projektu mimo jiné ukazují na důležitost zachování tradičního hospodaření - zachování zemědělských družstev a domácích chovů drůbeže. Dlouhodobá data nám pak v budoucnu ukáží jestli dochází k rozdílným trendům početnosti mezi lokalitami lišícími se právě způsobem hospodaření (přítomnost velkochovů dobytka, množství chovů drůbeže atd.).
 
Mapa lokalit sčítaných během letního monitoringu v letech 2010-2015. Barva jednotlivých lokalit značí rok počátku jejich monitoringu.
 
 
Publikace:

Šálek Martin., Havlíček Jan., Riegert Jan., Nešpor Martin., Fuchs Roman., & Kipson Marina. 2015: Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: The importance of the keeping of poultry and dairy farms. Journal for Nature Conservation 24: 10-16. (článek zde).

Havlíček Jan 2015: Hrdlička zahradní Streptopelia decaocto: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 264 – 265.

Havlíček Jan 2015: Vrabec domácí Passer domesticus: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 462 – 463.

Havlíček Jan 2015: Vrabec polní Passer montanus: Výskyt v jižních Čechách. In: Kloubec Bohuslav, Hora Jan, Šťastný Karel (eds): Ptáci jižních Čech. Jihočeský kraj. 464 – 465.

Havlíček Jan. 2015: Vrabec domácí – proč mizí a jak to zjistit? Veronica 1: 42–43.

Havlíček Jan. 2014: Monitoring vrabců přináší první výsledky. Ptačí svět 2/2014: 20.

 

Danková Zdenka., Havlíček Jan. 2012: Vrabec domácí - kam se poděl? VelkaEpocha.sk online (18.5.2012).

Konference:

Havlíček Jan, Nešpor Marek, Šálek Martin, Fuchs Roman: Vrabec domácí a vrabec polní: jaké faktory ovlivňují jejich početnost a distribuci v lidských sídlech během hnízdního období? Zoologické dny České Budějovice 2016 (poster)

Bandhauerová Jaroslava, Havlíček Jan, Fuchs Roman, Šálek Martin: Vliv zemědělského hospodaření, typu zástavby a zeleně na tři druhy ubývajících granivorních ptáků lidských sídel. „Každý pták se počítá“ Celostátní konference České společnosti ornitologické 14. až 16. října 2016, Mikulov. (poster)

Havlíček Jan., Fuchs Roman.: Vrabec domácí – nová celebrita evropské ornitologie. Metody a výsledky výzkumu ptačích populací VI. 16. – 18. 10. 2015, Pardubice (presentation)
 

Havlíček  Jan, Šálek Martin, Riegert Jan, Nešpor Marek, Fuchs Roman, Kipson Marina 2015: Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms. Zoologické dny Brno 2015 (poster)

Havlíček  Jan, Šálek Martin, Riegert Jan, Nešpor Marek, Fuchs Roman, Kipson Marina 2015: Winter density and habitat preferences of three declining granivorous farmland birds: the importance of the keeping of poultry and dairy farms. 4th International House Sparrow Meeting Nov. 20-21st,  Ghent, Belgium, (poster)

Havlíček Jan, Šálek Martin, Fuchs Roman: monitoring vrabce domácího (Passer domesticus) v ČR, výsledky pilotního ročníku, vliv zemědělského hospodaření na početnost. „Metody a výsledky výzkumu ptačích populací V“ Dlouhý, 22. – 24. 10. 2010 (presentation).

 
Kontakt na koordinátora
Jan Havlíček, JanHavlicek.cz !zavinutec! gmail.com. tel.: 721 429 652