Pták roku JOKu 2020:

Labuť velká (Cygnus olor) – početnost na zimovištích a hnízdištích v jižních Čechách 

Sledování labutí v roce 2020 je součástí kampaně Pták roku JOKu . Tato každoroční kampaň, které poprvé probíhá v roce 2020, si klade za cíl mapování vybraného cílového (zájmového) druhu, popř. jeho výzkum, a to vždy na území jihočeského kraje, a dále také zaktivizování členské základny JOK. Kampaň je inspirována celorepublikovou kampaní Pták roku (organizována ČSO), nebo obdobnými regionálními akcemi a je určena pro členskou základnu a popř. další zájemce z řad příznivců JOK.
 
Cílem mapování labutě velké v roce 2020 je podchytit pokud možno celou její jihočeskou hnízdící a zimující populaci. Sčítání navazuje na dřívější obdobné projekty pod vedením RNDr. Jana Hory, který s námi spolupracuje na tomto projektu.
 
Termíny sčítání
1. termín (zimní sčítání) - sčítání proběhne v rámci Mezinárodního sčítání vodních ptáků (IWC), tj. 11.1.–12.1.
 
2. termín (obsazování hnízdišť) - sčítání proběhne v poslední dekádě dubna (24.4.–27.4.) s cílem zjistit obsazenost lokalit hnízdícími páry nebo nehnízdícími ptáky.
 
3. termín (hnízdění) - sčítání proběhne v první polovině měsíce června (12.6.–15.6.) na co největším počtu lokalit, obsazených, neobsazených i nekontrolovaných v 2. termínu
 
4. termín (pohnízdní shromaždiště a pelichaniště) - sčítání proběhne v termínu 13.8.–16.8.
 
Při nepříznivém počasí, či sčítání více (desítky až stovky) lokalit lze přidat několik dní před, nebo po termínu.
 
Přihlašování a výběr lokalit
V prvním termínu se mapovatelé přihlašují ke sčítání lokalit pomocí formuláře IWC, u lokalit, které nejsou uvedeny v seznamu IWC se přihlašují pomocí emailu ptakjoku@gmail.com. Na sčítání lokalit v druhém až čtvrtém termínu se mapovatelé přihlašují pomocí emailu ptakjoku@gmail.com. Odevzdat výsledky lze samozřejmě i z lokalit předem nenahlášených, nicméně pak může docházet k duplicitnímu sčítání. Cílem je zmapování co největšího počtu vodních ploch v JČ. Na mapě (níže), která slouží jako pomůcka jsou označeny všechny vodní plochy v Jižních Čechách o velikosti více než 0,5 ha a další mapovateli nahlášené plochy. Labutě se ale mohou vyskytovat i na menších rybnících, především v sousedství větších ploch, nebo soustavách několika menších rybníků, proto je potřeba zaměřit se i na takové lokality. Pokud na mapě některá lokalita, kterou chcete sčítat, chybí, prosím nahlaste tuto skutečnost koordinátorům pomocí emailu ptakjoku@gmail.com. Každé lokalitě je přidělen unikátní kód (např. LAB_0010), který prosím využívejte při nahlašování sčítaných lokalit, odevzdání výsledků a komunikaci s koordinátory. Lokality obsazené některým z mapovatelů (vč. nahlášených menších ploch apod.) jsou v mapě označeny jinou barvou. Mapa bude průběžně aktualizována, je ale nutné počítat s prodlevou mezi nahlášením a změnou on-line mapy. Přihlášením se ke sčítání dané lokality mapovatel garantuje, že provede sčítání minimálně ve 3. termínu, ideálně však ve všech termínech.
Mapa zobrazuje vodní plochy nad 0,5 ha a další plochy nahlášené mapovateli. Modře jsou označeny lokality obsazené mapovateli, červeně lokality neobsazené.
 
Odevzdání výsledků
Odevzdání výsledků z prvního termínu proběhne přes formulář IWC, u lokalit, které nejsou v seznamu IWC pomocí formuláře na stránkách JOK nebo excelové tabulky. Odevzdání dat z druhého, třetího a čtvrtého proběhne termínu pomocí  formulářů na stránkách JOK  nebo excelových tabulek.
 
 
 
 
Metodika terénní práce
Sčítání se provádí pomocí návštěv lokality, kdy jsou z jednoho, nebo více bodů, popř. při chůzi podél lokality zjišťováni všichni jedinci labutě velké (zvláště jsou zjišťovány hnízdící a nehnízdící jedinci, počet neúspěšných párů, páry sedící na hnízdech a vodící mláďata atd.). Při prvním termínu je vhodné sčítat vedle známých hlavních zimovišť i další lokality, především v jejich okolí. Sousední lokality, respektive celé „uzavřejnější“ soustavy rybníků, rybniční oblasti apod. je při všech termínech vhodné sčítat bez delší časové prodlevy ve stejný (popř. následující) den, aby se zabránilo chybám způsobeným přelety ptáků mezi lokalitami. Při druhém a třetím termínu se zjišťuje průběh hnízdění, především pak přítomnost hnízda (přímá kontrola hnízd či procházení litorálních porostů není součástí metodiky a nedoporučuje se), nebo vyvedených mláďat. U mláďat, popř. u dospělých jedinců (je-li to možné) bude zjišťováno, kolik jedinců náleží k formě immutabilis. Tato forma (mutace) se projevuje bílými mláďaty a dospělí jedinci mají světle růžovou barvu nohou i chodidel. Kontrola každé lokality probíhá po dostatečně dlouhou dobu, u větších lokalit je nutné využít dalekohled, kontroly neprobíhají za nepříznivého počasí (mlha, silný déšť, silný vítr). Během kontrol jsou ideálně zjišťovány další nepovinné údaje (např.: stav vegetace na lokalitě, umístění hnízda, čísla kroužků).
 
Kontakt na koordinátory
ptakjoku@gmail.com
Lucie Hnídková

Jan Havlíček