Historie klubu

    Jihočeský ornitologický klub má své počátky v tzv. Vertebratologickém kroužku Jihočeského muzea v Českých Budějovicích, založeném v roce 1969 několika jihočeskými přírodovědci. JOK byl založen v roce 1974 a jejím prvním předsedou se stal P. Prázdný. Jednou z prvních významných ornitologických činností bylo mapování hnízdního rozšíření ptáků, který započal již v r. 1973. V této době se stává členem výboru J. Zeman, který se po 10 let jako jednatel stal hybným motorem pobočky. Současně dozrává situace k vydání první sohrnné ornitologické publikace „Příspěvky k ornitologickému průzkumu jižních Čech“ (1974). Další sborníky byly vydány v roce 1978 a 1982. V letech 1976-1992 se přechodně stal zastřešující organizací pobočky Dům kultury ROH a od té doby funguje pobočka pod názvem Jihočeský ornitologický klub-pobočka ČSO. Nyní je sídlem pobočky opět Jihočeské muzeum. V roce 1978 se stává předsedou pobočky J. Bumerl, kterého v roce 1989 střídá P. Bürger, současný předseda klubu. Koncem 70. let dochází ke specializaci v ornitologické práci a zakládá se řada pracovních skupin (např. skupina pro výzkum labutě velké, čápa bílého, dravců, akce Řežabinec. Počátkem 80. let se v činnosti klubu začala projevovat osobnost J. Jandy, který se kromě jiného ujal myšlenky J. Andresky pořádat ornitologické konference. První z jihočeských ornitologických konferencí se uskutečnila v roce 1986, další pak v letech 1989, 1993, 1997 a 2001. Z prvních dvou konferencí vyšly i sborníky referátů. V 90. letech, po uvolnění hranice navazuje pobočka spolupráci i se zahraničními regionálními pobočkami v Horním Rakousku, východním Bavorsku a s maďarskými ornitology z oblasti Šoproně. Tato spolupráce však bohužel z popudu zahraničních skupin částečně ustává v roce 2010.  Dnes má klub více než 150 členů, kteří se podílí na dokumentaci avifauny jižních Čech, ptačích oblastí a na výzkumných programech v rámci celé ČR i na regionální úrovni.