Sběr faunistických ú dajů v jižních Čechách
     (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    Základní činností členů JOK je sběr údajů o výskytu ptačích druhů na území jižních Čech.

    Koordinátor: výbor JOK

   

    Mapování ptáků Českých Budějovic
    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    Od roku 2010 probíhá mapování hnízdního rozšíření ptáků v ČB. Cílem je porovnat výsledky s již proběhlým mapováním v 80. letech vedeným P. Bürgerem. Důraz je kladen na další odborné zpracování dat, např. zhodnocení biotopových nároků ptáků v městském prostředí. 

    Koordinátor: J. Havlíček

  

    Moudivláček lu žní v jižních Čechách
    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    První sčítání moudivláčků lužních (Remiz pendulinus) uskutečněné v roce 2007, které bylo reakcí na změny v početnosti v sousedním Bavorsku a Rakousku. Srovnání se staršími údaji ukázalo výrazný úbytek tohoto druhu na území JC. Od roku 2011 probíhá další monitoring na území JC s cílem podchytit dlouhodobé změny početnosti tohoto druhu.

    Koordinátor: J. Bureš

    

    Jeřáb popelavý v jižních Čechách
    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    Projekt má za úkol sledovat výskyt jeřába popelavého (Grus grus) na území JČ a to především v hnízdním období a během podzimního a jarního průtahu.

    Koordinátor: J. Pykal

 

    Límcování hus velkých

    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    Koordinátor: M. Podhrázský, J. Závora

 

    Akce Acrocephalus
    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    10ti denní odchytový tábor v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně probíhá již od roku 1977, kdy s ním započal K. Pecl, nyní jen vede J. Šebestián. Na táboře se mladí zájemci učí kroužkování a poznávání ptáků, starší si vyměňují své zkušenosti s kroužkováním a výzkumem ptáků. Každoročně bývá během akce okroužkováno okolo 1 000 ptáků včetně několika vzácnějších druhů.

    Vedoucí: J. Šebestián

 

    Odchyty na rybnících Hejtman a Koberný v Plané nad Lužnicí

    V letech 1993-2010 bylo nově okroužkováno přes 15 000 exemplářů 76 druhů ptáků. Z chytaných ptáků převažují rákosinové druhy. Na základě dosavadních výsledků kroužkování lze dovodit, že ryb. Hejtman a ryb. Koberný jsou důležitými body na tahových cestách řady tažných ptáků.

    Vedoucí: J. Fišer, J. Jahelka

 

    SVOB - Skupina pro výzkum a ochranu bahňáku (pracovní skupina ČSO)
    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    Skupina navazuje na činnost předchozí bahňákářské skupiny, která fungovala po 30 let do roku 1998. Cílem nové skupiny je praktická ochrana a výzkum bahňáků a jejich prostředí. Skupina vydává zpravodaj Vanellus, pracuje na mezinárodních i vlastních projektech.

    Koordinátor: V. Kubelka

 

    Skupina pro výzkum vrabce domácího a dalších synantropních ptáků v ČR (pracovní skupina ČSO)
    (Kliknutím na nadpis se dozvíte více)

    Cílem skupiny je odhalit změny, variabilitu početnosti a příčiny úbytku vrabce domácího (Passer domesticus) a dalších vybraných synantropních druhů ptáků v ČR v závislosti na změnách v krajině, zemědělském hospodaření, zástavbě a změnách klimatu.

    Koordinátor: J. Havlíček

 

    Skupina pro výzkum chřástala polního (pracovní skupina ČSO)

    Hlavní náplní specializované skupiny při ČSO je monitoring hnízdišť chřástala, jejich ochrana (jednání s vlastníky pozemků, s úřady, návrhy územní ochrany hnízdišť), výzkum spočívá v kroužkování (studium migrace druhu), studiu ekologie a etologie druhu.

    Koordinátoři: J. Pykal, J. Šebestian

 

    Skupina pro výzkum a ochranu brodivých (pracovní skupina ČSO)

    Koordinátor: Stanislav Chvapil 

 

    Skupina pro výzkum ťuhýkovitých (pracovní skupina ČSO)

    Skupina se zabývá výzkumem ptáků z čeledi ťuhýkovitých v České republice. V současné době je koordinováno hlavně sledování a porovnávání hnízdní biologie Ťuhýka obecného a vývojem jednotlivých populací.

    Web: lanius.wz.cz/

 

    Skupina pro ochranu a výzkum dravců a sov ČSO (pracovní skupina ČSO)

    Koordinátor: B. Landsfeld

    Web: www.sovds.info/

 

    IWC - Mezinárodní sčítání vodních ptáků

    V JČ se do tohoto projektu ročně zapojují přibližně dvě desítky sčitatelů, kteří posčítají na více než 80 lokalit.

    Koordinátor: Z. Musilová (celá ČR), J. Pykal (JČ)

    Web: https://www.iwccz.wz.cz/

     

    CES

    Projekt CES probíhá v JČ na 4 lokalitách. Kroužkovatelé (vedoucí akcí): J. Cepák, M. Chaloupka, P. Louda, J. Šebestián

    Web: czechringing.com/ces.htm

 

    RAS  

    V jižních Čechách probíhá 6 projektů na 3 druzích ptáků: vlaštovka obecná (J. Cepák), břehule říční (P. Heneberg) a králíček obecný (Z.Valeš).  

 

    Koordinátor: Z. Valeš

    Web: czechringing.com/ras.htm

 

    JPSP - Jednotný program sčítání ptáků v ČR (projekt ČSO)

    Na území  JČ probíhá projekt na přibližně 10. lokalitách.

    Koordinátor: J. Chytil

    Web: https://jpsp.birds.cz/