Projekty a pracovní skupiny působící na území jihočeského kraje

    Pracovní skupina pro Šumavu

Skupina sdružuje členy JOK a další zájemce, kteří se podílejí na terénních aktivitách na území Šumavy a v Pošumaví, s cílem vzájemné koordinace aktivit a popř. výpomoci v terénu. Součástí činnosti bude i prezentace získaných údajů, propagace ornitologie, NP a CHKO Šumava, JOK a dalších zapojených institucí, upozorňování na aktuální problémy ochrany ptáků na Šumavě atd.

 

     Sběr faunistických ú dajů v jižních Čechách

Základní činností členů JOK je sběr údajů o výskytu ptačích druhů na území jižních Čech.

Koordinátor: výbor JOK

 

    Mapování ptáků Českých Budějovic

V letech 2010 - 2018 probíhalo mapování hnízdního rozšíření ptáků v Českých Budějovicích. Cílem bylo získání údajů o rozšíření a početnosti jednotlivých druhů a jejich porovnání s výsledky z mapováním uskutečněného v letech 1985-1992 pod vedením P. Bürgera.Mapování probíhalo na území katastru Českých Budějovic ve čtvercích o velikosti 770 x 630 m, a to dle standardní metodiky mapování hnízdního rozšíření.Průběžné výsledky byly použity například v publikacích Ptáci jižních Čech (Kloubec et al. 2015) a Atlas hnízdního rozšíření ptáků v ČR (Šťastný et al. 2021). Zamýšleno je vydání samostatného atlasu Českých Budějovic. 

Koordinátor: J. Havlíček

 

    Jeřáb popelavý v jižních Čechách

Projekt má za úkol sledovat výskyt jeřába popelavého (Grus grus) na území JČ a to především v hnízdním období a během podzimního a jarního průtahu.

Koordinátor: J. Pykal

 

    Límcování hus velkých

V Jižních Čechách proběhlo první límcování hus velkých v roce 1980, od té doby s přestávkami běží do dnes. Úkolem husího týmu je celoroční monitoring hus v Jižních Čechách. Činnost skupiny má ale přesah i na celonárodní i mezinárodní úroveň.

 Koordinátor: M. Podhrázský, J. Závora

 

    Akce Acrocephalus

10ti denní odchytový tábor v NPR Řežabinec a Řežabinecké tůně probíhá již od roku 1977, kdy s ním započal K. Pecl, nyní jen vede J. Šebestián. Na táboře se mladí zájemci učí kroužkování a poznávání ptáků, starší si vyměňují své zkušenosti s kroužkováním a výzkumem ptáků. Každoročně bývá během akce okroužkováno okolo 1 000 ptáků včetně několika vzácnějších druhů.

Vedoucí: J. Šebestián

 

    Odchyty na rybnících Hejtman a Koberný v Plané nad Lužnicí

V letech 1993-2010 bylo nově okroužkováno přes 15 000 exemplářů 76 druhů ptáků. Z chytaných ptáků převažují rákosinové druhy. Na základě dosavadních výsledků kroužkování lze dovodit, že ryb. Hejtman a ryb. Koberný jsou důležitými body na tahových cestách řady tažných ptáků.

Vedoucí: J. Fišer, J. Jahelka

 

    SVOB - Skupina pro výzkum a ochranu bahňáku (pracovní skupina ČSO)

Skupina navazuje na činnost předchozí bahňákářské skupiny, která fungovala po 30 let do roku 1998. Cílem nové skupiny je praktická ochrana a výzkum bahňáků a jejich prostředí. Skupina vydává zpravodaj Vanellus, pracuje na mezinárodních i vlastních projektech.

Koordinátor: V. Kubelka

 

    Skupina pro výzkum chřástala polního (pracovní skupina ČSO)

Hlavní náplní specializované skupiny při ČSO je monitoring hnízdišť chřástala, jejich ochrana (jednání s vlastníky pozemků, s úřady, návrhy územní ochrany hnízdišť), výzkum spočívá v kroužkování (studium migrace druhu), studiu ekologie a etologie druhu.

Koordinátoři: J. Pykal, J. Šebestian

 

    IWC - Mezinárodní sčítání vodních ptáků

V JČ se do tohoto projektu ročně zapojují přibližně dvě desítky sčitatelů, kteří posčítají na více než 80 lokalit.

Koordinátor: Z. Musilová (celá ČR), J. Pykal (JČ)

Web: https://www.iwccz.wz.cz/

 

    CES

Projekt CES probíhá v JČ na 4 lokalitách. Kroužkovatelé (vedoucí akcí): J. Cepák, M. Chaloupka, P. Louda, J. Šebestián

Web: czechringing.com/ces.htm

 

    RAS  

V jižních Čechách probíhá 6 projektů na 3 druzích ptáků: vlaštovka obecná (J. Cepák), břehule říční (P. Heneberg) a králíček obecný (Z.Valeš).  

Koordinátor: Z. Valeš

Web: czechringing.com/ras.htm

 

    Jednotný program sčítání ptáků (JPSP) a Liniové sčítání ptáků (LSD)

Na území jižních Čech probíhá na přibližně 25 lokalitách ročně, z toho 20 v novém programu LSD a pět v původním JPSP. Dlouhodobé trendy vývoje početnosti, které díky monitoringu získáváme, jsou každoročně aktualizovány na webu jpsp.birds.cz.

Koordinátoři: Zdeněk Vermouzek, Jiří Reif, Petr Voříšek