2021/2022 - skřivan lesní

© Luboš Mráz, www.naturfoto.cz
Sledování skřivana lesního (Lullula arborea) v letech 2021–2022 je součástí kampaně Pták roku JOKu. Cílem této kampaně, se kterou JOK započal od roku 2020, je mapování vybraného cílového (zájmového) druhu, popř. jeho výzkum, a to vždy na území Jihočeského kraje. Druh je vybírán tak, aby se mohli zapojit mapovatelé na většině území Jihočeského kraje a přístup volen tak, aby došlo k co největšímu obohacení našich dosavadních znalostí, případně získání přímých výstupů použitelných při ochraně vybraného druhu. Akce je inspirována celorepublikovou kampaní Pták roku organizovanou ČSO nebo obdobnými regionálními akcemi a je určena zejména pro členskou základnu a další zájemce z řad příznivců JOK.
 
Skřivan lesní je v jižních Čechách pravidelně hnízdícím druhem, jehož hnízdiště jsou roztroušena po celém území kraje, s častějším výskytem v Pošumaví a na Třeboňsku. Početnější populace se pravděpodobně vyskytuje také na území České Kanady, odkud ale obecně informace o aktuálním rozšíření a početnosti řady ptačích druhů, včetně skřivana lesního, chybí. Skřivan lesní vyhledává místa s narušeným půdním pokryvem, v současnosti často vlivem činnosti člověka (vojenská cvičiště, pískovny, kamenité pastviny), zpravidla na okraji lesních porostů v  mozaikovité krajině s rozptýlenou zelení. Vhodná místa pro skřivana lesního však mohou rychle zarůstat nebo se naopak mohou objevovat nová (např. po kůrovcových kalamitách a lesní těžbě). Početnost a celková populační dynamika druhu se tedy může rychle měnit, různé regiony kraje mohou mít protichůdné trendy početnosti. Skřivana lesního v tomto směru můžeme považovat za vhodný, akusticky nápadný vlajkový druh s typickým zpěvem, který charakterizuje narušená stanoviště a/nebo ranně sukcesní stádia lesních společenstev. Početnostní trendy skřivana lesního tedy mohou odrážet změny probíhající v krajině a upozornit nás na změny i v případě, že nejsou na první pohled patrné.
 
 
Cílem dvouroční akce je získat aktuální informace o rozšíření, početnosti a biotopových preferencích skřivana lesního na území jižních Čech a do spolupráce v co největší míře zapojit jihočeskou ornitologickou základnu. Zároveň chceme navázat na projekt uskutečněný v letech 2016–2020 v Horním Rakousku, kde byl na některých místech zaznamenán nárůst početnosti skřivana lesního až o 130 %, jinde naopak zároveň došlo k jeho lokálnímu vymizení. V souvislosti s tím bude velmi zajímavé zjistit, jaká je současná populační dynamika druhu v jižních Čechách.
 

Hnízdní rozšíření, početnost a biotopové preference skřivana lesního (Lullula arborea) v jižních Čechách – praktická metodika Jihočeského ornitologického klubu

A – Plošné mapování hnízdního výskytu skřivana lesního na území jižních Čech
V rámci mapování hnízdního rozšíření ptáků 2014–2017 bylo hnízdění skřivana lesního prokázáno pouze v pěti jihočeských kvadrátech síťového mapování z celkového počtu 85, oproti tomu v knize Ptáci jižních Čech je druh veden jako hnízdící v 17 kvadrátech (data shromážděná do roku 2012). Během nedávného mapování hnízdního rozšíření druh mohl být skřivan lesní přehlížen s ohledem na jeho výskyt v méně navštěvovaných regionech, alternativně může docházet k fluktuacím početnosti jihočeské populace. Cílem dvouroční kampaně Pták roku JOKu je v první řadě prokazování stálého výskytu (kategorie B4, tj. opakované pozorování na lokalitě v rozmezí min. jednoho týdne) a hnízdění v dalších kvadrátech nacházejících se v jižních Čechách. Z důvodu ochrany druhu by se však mapovatelé měli snažit hnízdění prokazovat buď pozorováním krmících rodičů (kategorie C14) anebo čerstvě vyvedených mláďat (kategorie C12). V případě zjištění hnízdění doporučujeme zaznamenat podrobný popis lokality včetně využívaných biotopů a pořízení vhodné fotodokumentace hnízdiště. Přímé dohledávání hnízd s vejci či mláďaty nepovažujeme s ohledem na nežádoucí rušení druhu za vhodné.
 
Mapovatelé zadávají všechny zjištěné jedince skřivana lesního do databáze České společnosti ornitologické (Avif), případně nálezové databáze Agentury ochrany přírody a krajiny ČR (NDOP). Pro zadávání do Avif je možné využít i aplikaci Avif Mobile, případně aplikaci Liniového sčítání druhů (LSD), v případě NDOP pak mobilní aplikaci nebo webové rozhraní BioLog. Pozorovatelé zaznamenávají všechny skřivany lesní zjištěné v hnízdním období. Během této doby je žádoucí navštívit biotopy vhodné pro skřivana (viz výše), a to alespoň 2× s minimálně dvacetidenním odstupem. Při zjištění skřivana lesního je poté vhodná opakovaná návštěva za účelem ověření vazby na lokalitu. Zároveň jsou důležité i údaje o lokalitách, kde nebyl skřivan lesní ani jednou během opakovaných kontrol ve vhodných termínech (alespoň dvě dostatečně dlouhé kontroly – dle rozlohy lokality, v rozmezí alespoň 20 dní mezi 20. březnem a 10. červnem, vždy v ranních hodinách v rozmezí od východu slunce do 10:00) zjištěn. Údaje o takových lokalitách (minimálně katastrální území, poloha a přibližná rozloha, popř. délka okraje lesa apod.) prosím posílejte na e-mail ptakjoku@gmail.com. Úplně nejvhodnější je poslat zákres pravidelně kontrolovaného území za pomoci jednoduchých nástrojů měření vzdálenosti  ve webové aplikaci mapy.cz, v případě potřeby vám pomůže komentované instruktážní video.
Metodiku projektu připravili: Vojtěch Kubelka, Jan Havlíček & Václav Mikeš
 
Projekt sledování skřivanů lesních bude dvouletý a na podrobnější mapování biotopových preferencí a početnosti skřivana lesního na území jižních Čech bude kladen důraz v roce 2022. Pokud však máte chuť a možnost se do projektu zapojit podrobněji již letos, napište si o celou metodiku projektu na adresu e-mail ptakjoku@gmail.com nebo rovnou oslovte koordinátory projektu a budete se moci zapojit do sčítání na „skřivaních liniích“.